Protectia datelor cu caracter personal

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE la nivelul DGASPC GIURGIU cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

DGASPC Giurgiu, cu sediul in mun. Giurgiu sos. Alexandriei nr.7-9  in calitate de operator, prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
Rolul Politici de confidenlialitate este acela de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt prelucrate, respectiv protejate, la nivelul DGASPC Giurgiu.
Date cu caracter personal
Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifica direct sau indirect o persoana, cum ar fi nume/prenume, date de naștere, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.
Principii
Politica de confidenlialitate a DGASPC Giurgiu se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc intr-un mod legal, corect si transparent;
2. Colectarea datelor cu caracter personal se efectueaza numai in scopurile specificate, explicite si legitime, iar datele nu se prelucreaza ulterior intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;
3. Colectarea datelor cu caracter personal este adecvata, relevanta si limitata la ceea ce este necesar in raport cu scopul pentru care sunt prelucrate
4. Datele cu caracter personal prelucrate trebuie sa fie corecte si, daca este necesar, actualizate;
5. Permanent sunt luate toate masurile rezonabile pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt sterse sau rectificate in mod operativ;
6. Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care sa permita identificarea pentru o perioada care nu este mai lunga decat este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
7. Toate datele cu caracter personal trebuie pastrate si stocate intr-un mod care sa asigure o siguranta adecvata;
8. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate tertilor decat in conditiile prezentei Politici de Confidentialitate;
9. Asigurarea respectarii drepturilor persoanelor vizate, in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale.

Legalitatea prelucrarii (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:


a. persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
c. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei ob1igatii legale care ii revine operatorului;
d. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane fizice;
e. prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau

care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul.
DGASPC Giurgiu garanteaza protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, care au fost colectate in scopul indeplinirii competentelor si atributiilor specifice legislatiei muncii si administratiei publice, in acord cu prevederile Regulamentului (U E) 2016/679 al Parlamentului European.
Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de DGASPC Giurgiu consta in activitati si procese care sunt efectuate prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi, (dar fara a fi limitate doar la acestea): colectarea, inregistrarea in baze de date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicatii specifice, actualizarea, afisarea publica, utilizarea, transmiterea catre terti, diseminarea, combinarea, blocarea sau stergerea definitiva a datelor respective.
Pastrarea datelor cu caracter Personal
Datele cu caracter personal vor fi pastrate/stocate la nivelul DGASPC Giurgiu conform prevederilor legale, atâta timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost prelucrate
Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate si pastrate, luam în considerare durata contractuala pana la indeplinirea obligatiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevazute de dispozitiile legale în materie.
În cazul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimtamantului dumneavoastra, aceste date vor fi prelucrate numai. pentru perioada prevazuta prin consimtamantul dumneavoastră cu excepția cazului în care va retrageți sau limitati consimtamantul înainte de expirarea acestei perioade. In aceste cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu carater personal respective in scopurile relevante, sub rezerva oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de Securizare a datelor cu caracter personal prelucrate.
DGASPC Giurgiu acorda atentia cuvenita protejarii si securizarii datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru realizarea acestui scop, la nivelul aparatului de specialitate, sunt utilizate tehnologii si proceduri adecvate. Politicile si procedurile noastre sunt revizuite periodic si actualizate in conformitate cu dispozitiile aplicabile in materia protectiei datelor.
Transferul datelor personale si categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal, conform prevederilor legale:
DGASPC Giurgiu nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal unor terti care nu au legatura cu activitatea sa.
In baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, putem dezvalui/transfera datele dumneavoastra cu caracter personal unor autoritati publice (Parchet, Politie, instante judecatoresti si altor organe abilitate ale statului).
Schimbul de date cu caracter personal catre terti se va realiza numai in conditiile enumerate mai jos:
• • exista consimatamantul exprimat de persoana vizată;
• • este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
• • este necesar datorita unei obligatii legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instantei;
• • este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru aparari in instanta;
• • este necesar pentru a raspunde solicitarilor legale ale autoritatilor publice;
• serveste prevenirii utilizarii incorecte sau a altor activitati ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, sau o Dreptul de acces la date al persoanei vizate (art.15) — Aveti dreptul de a obtine accesul la datele pe care noi le prelucram sau le controlam sau la copii ale acestora; aveti, de asemenea, dreptul de a obtine de la noi informatii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date;
o Dreptul de a solicita rectificarea atunci cand datele sunt inexacte (art.16) — Aveti dreptul de a obtine rectificarea inexactitatilor datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam;
o Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17) — Aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam, in cazurile prevazute de lege;
o Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (art.18) — In conditiile prevazute de Regulament, aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastra, pe care le prelucram sau le controlam;
o Dreptul la portabilitatea datelor (art.20) — Aveti dreptul de a obtine transferul catre un alt operator al datelor dumneavoastra personale, pe care le prelucram sau le controlam;
o Dreptul la opozitie (art.21) — Aveți dreptul de a obiecta referitor la prelucrarea datelor dumneavoastră de catre noi sau in numele nostru, in conditiile prevazute de lege;
o Dreptul la retragerea consimtamantului — in situatiile in care prelucram datele dumneavoastra in temeiul consimtamantului liber exprimat, aveți dreptul de a va retrage consimtamantu1, in conditiile legii. Retragerea consimtamantu1ui nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care am realizat-o inainte de retragere;
o Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere — In conditiile legii, aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau in numele nostru.

pentru a asigura securitatea datelor.
DGASPC Giurgiu in acest moment nu transferam si nu intentionam sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal sau o parte dintre acestea catre alte companii, organizatii sau persoane din state terte sau catre organizatii internationale.
Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza prevederilor Regulamentului, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
In baza Legii 468/2018, atributiile specifice autoritatii nationale de supraveghere sunt in competenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. – B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod portal 010336, Bucureati, Romania, fax: +40.318.059.602, e- mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, desemnat la nivelul DGASPC Giurgiu.
Cererea se poate depune la Compartimentul registratura și secretariat din cadrul DGASPC Giurgiu, sau poate fi transmisa prin posta la sediul institutiei, din mun. Giurgiu sos. Alexandriei nr.7-9 sau pe email dgaspcgr@yahoo.com
Modificari ale Politicii de Confidentialitate
Prezenta Politica de Confidentialitate poate fi actualizata din cand in cand, de exemplu ca urmare a modificarilor legislatiei relevante in domeniu. In cazul in care se vor realiza modificari semnificative, DGASPC Giurgiu va realiza informarea persoanelor vizate prin e-mail sau prin intermediul unei notificari pe site inainte de intrarea in vigoare a respectivelor modificarii.
DGASPC Giurgiu va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranata si securitate.