Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in C:\xampp\htdocs\theme\main.php on line 94

Acte necesare pentru admitere în structurile rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap


-Cererea de admitere

-Copie acte de identitate (certificate de naştere, buletin de identitate/carte de identitate);

-Copie certificat de încadrare în grad de handicap;

-Programul individual de reabilitare şi reintegrare socială având înscrisă măsura de acordare de servicii sociale în regim rezidenţial (cu cazare);

-Adeverinţă de venit al solicitantului şi al susţinătorilor legali;

-Documente doveditoare a situaţiei locative;

-Ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

-Referat de anchetă socială;

-Investigaţii paraclinice (MRF, RBW, examen coproparazitologic, testul HIV)

-Adeverinţă medicală în care să se precizeze că  nu suferă de boli infecto-contagioase;

-Dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei din a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilităţi, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut
asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
-       


-Certificat de atestare fiscală emis de circumscripţia fiscală de care aparţine;

-Copii după documentele privind starea civilă (certificate de căsătorie,hotărâre de divorţ, certificate de deces, după caz);

-Adeverinţă medicală emisă de medicul specialist prin care se recomandă instituţionalizarea;

-Hotărâre/decizie judecătoreacă de punere sub interdicţie şi numire a unui tutore, după caz;

-Acordul persoanei cu dizabilităţi sau a reprezentantului legal/convenţional privind instituţionalizarea.

Criteriile de eligibiliatate pentru instituţionalizarea unei persoane adulte cu handicap în centrele  rezidenţiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Giurgiu:
- fie persoană cu dizabilităţi tip mental/ psihic (deţinătoare de certificate de încadrare în grad de handicap);
-nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale;
-nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
-nu realizează venituri proprii sau aceastea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare şi nu beneficiază de serviciile unui asistent personal sau asistent personal profesionist;
-se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale,din cauza afecţiunii sau stării fizico-psihice;
-necesită îngrijire specifică permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
-Programul individual de reabilitare şi reintegrare socială include măsura de protecţie privind admiterea în centre rezidenţiale sau de zi,publice ori public-private.
Admiterea unei persoane vârstnice în centru se face avându-se în vedereurmătoarele criterii de eligibilitate:

a)este persoană vârstnică, conform Legii 17/ 2000 privind aistenţa
socială pentru persoane vârstnice;

b)au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Giurgiu;

c)nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii

             d)nu se poate gospodări singură
           e)
necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

            f)este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi  îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale.