Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in C:\xampp\htdocs\theme\main.php on line 94

Colegiul director

Colegiul director indeplineste urmatoarele atributii principale:


a) analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale; propune directorului executiv masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor Directiei generale;

b) avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

c) avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul executiv al Directiei generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) si e); avizul este consultativ;

d) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale, precum si rectificarea bugetului, in vederea imbunatatirii activitatii acesteia;

e) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;

f) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, concesionarea sau inchirierea de bunuri ori servicii de catre Directia generala, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;

g) intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale, cu incadrarea in resursele financiare alocate de consiliul judetean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

(5) Colegiul director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

6) Sedintele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiul director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.